Non Cadre Employee Information

LIST OF MPCDF NON CADRE EMPLOYEES
SR.NO. NAME POSTING D.O.B D.O.J D.O.R
1 SMT.NANDA PANDEY SR.STENO 24.05.1965 01.05.1984 31.05.2027
2 SH.VISHNU PATEL SR.ACCTT. 20.06.1961 19.03.1983 30.06.2023
3 SH.DILIP SHRIVASTAVA STENO 23.03.1968 01.05.1989 31.03.2030
4 SHRI ROYCHAN JOHN STENO 16.03.1963 26.12.1983 31.03.2025
5 SMT SUDHA SHARMA ACCOUNTANT 03.02.1963 11.03.1983 28.02.2025
6 SHRI ASHUTOSH DUBEY STENO 21.08.1967 19.06.1990 31.08.2029
7 SMT.JAYSHREE RAMESHAN ASSTT.G.I 28.05.1960 29.05.1980 31.05.2022
8 SMT.KALPANA ZOKARKAR ASSTT.G-3 17.05.1963 20.09.1988 31.05.2025
9 SMT. BHARTI PANDEY DC 05.03.1978 11.11.2017 31.03.2040
10 SMT MAMTA SOHGAURA TECHNICIAN 05.01.1992 26.09.2016 31.01.2054
11 SH.GHANSHYAM SHARMA ASSTT.G-3 13.07.1961 23.07.1985 31.07.2023
12 SHRI SANTOSH S RATHORE CARE TAKER 01.12.1986 18.05.2017 30.11.2048
13 SHRI VIJAY CHOURASIA ASSTT 24.03.1964 01.04.2006 31.03.2026
14 SHRI HEMANT KUMAR SADH ASST G-III 09.02.1989 09.03.2017 28.02.2051
15 SH.R.K.PATEL AG-3 10.09.1966 01.12.2006 30.09.2028
16 SH.G.S.THAKUR AG-3 01.07.1961 01.03.2007 30.06.2023
17 SMT HARSHA TIWARI DRIVER 12.08.1986 28.09.2016 31.08.2048
18 SHRI SHIVLAL S. CHOUHAN DRIVER 07.12.1978 25.05.2017 31.12.2040
19 SH.NASEEM KHAN DRIVER 30.04.1965 23.11.2006 30.04.2027
20 SH.DURGANATH RAI DAFTARI 06.05.1960 01.01.1982 31.05.2022
21 SH.KAMAL BAHADUR DAFTARI 10.05.1965 15.05.1980 31.05.2027
22 SHRI BHANWARLAL DRIVER 04.07.1960 30.05.1985 31.07.2022
23 SH.SITARAM VERMA PEON 08.09.1962 24.02.1986 30.09.2024
24 SH.RAMPRASAD SHARMA PEON 07.09.1966 20.05.1987 30.09.2028
25 SH. NP TIWARI PEON 15.07.1965 10.04.1992 31.07.2027
26 SHRI CHATURNARAYAN PEON 15.09.1969 20.09.1988 30.09.2031
27 SH.HEERALAL PATEL PEON 19.07.1966 10.05.1989 31.07.2028
28 SH.BHARAT VERMA PEON 15.12.1966 10.05.1989 31.12.2028
29 SMT.SHARDA DEVI PEON 01.01.1962 01.12.1990 31.12.2023
30 SH.MOH.HABIB PEON 01. 01.1965 10.04.1992 31.12.2026
31 SH.RAJMANI KUSHWAHA PEON 07.08.1969 10.04.1992 31.08.2031
32 SH.VIRENDRA SINGH PEON 02.04.1969 25.03.1994 30.04.2031
33 SH.RAM GIRI PEON 07.12.1963 10.08.1982 31.12.2025
34 SH.LALU RAM CATT.ATTEN. 26.03.1962 01.04.1993 31.03.2024
35 SH.BALURAM CATT.ATTEN 15.04.1962 01.04.1993 30.04.2024
36 SMT. PRABHU BAI PEON 23.07.1975 09.10.1997 31.07.2037
37 SH.MANSINGH YADAV LABOUR 15.02.1968 01.11.1989 28.02.2030
38 SH. KRISHNA PRASAD YADAV LABOUR 01.01.1970 05.12.1986 31.12.2031
39 SH. VISRAM LABOUR 02.10.1959 01.09.1984 31.10.2031
40 SMT. BHAGWATI BAI LABOUR 14.05.1964 01.11.1985 31.05.2026
41 SMT. SAJJAN BAI LABOUR 10.05.1969 08.10.1987 31.05.2031
42 SH.BALKRISHNA LABOUR 02.09.1972 16.11.1984 30.09.2034
43 SMT. ANKITA GUPTA SPO 12.08.1990 05.11.2019 31.08.2052
44 KU. RITU DUBEY VEO 07.09.1983 15.04.2013 30.09.2045